Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Đặng Hữu Ninh

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Y tế Thôn Bản
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Đặng Hữu Ninh
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: Y tế Thôn Bản
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Hưng Khánh – Huyện Trấn Yên