Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Hà Xuân Để

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Ông Lang
  • Địa chỉ liên hệ : Xã Cát Thịnh
  • Họ và tên: Hà Xuân Để
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: Ông Lang
  • Địa chỉ liên hệ: Xã Cát Thịnh