Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Nguyễn T hồng Thiên

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Điều dưỡng Trung học
  • Địa chỉ liên hệ : TYT xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Nguyễn T hồng Thiên
  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng Trung học
  • Địa chỉ liên hệ: TYT xã Việt Thành – Huyện Trấn Yên