Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Nguyễn Thanh Chung

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Y tế Thôn Bản
  • Địa chỉ liên hệ : TYT xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên
  • Họ và tên: Nguyễn Thanh Chung
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: Y tế Thôn Bản
  • Địa chỉ liên hệ: TYT xã Việt Thành – Huyện Trấn Yên