Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Trương Văn Hướng

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : DSCKI
  • Địa chỉ liên hệ : Bệnh Viện YHCT Tỉnh Yên Bái
  • Họ và tên: Trương Văn Hướng
  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn: DSCKI
  • Địa chỉ liên hệ: Bệnh Viện YHCT Tỉnh Yên Bái