Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 150

 • Tên bài thuốc:Chữa đau lưng
 • Chủ trị:Chữa đau lưng
 • Các sản phẩm thuốc:Tán bột
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa đau lưng
 • Chủ trị: Chữa đau lưng
 • Các thành phần chính:
  • Ngưu tất (cỏ xước) 50g
  • Ba kích 20g
  • Đỗ trọng 20g
  • Siểu húc 30g
  • Cốt toái bổ 30g
  • Quế nhục 10g
  • Địa liền 10g Huyết đằng 30g
  • Chín quan 50g
  • Me dây 30g
  • Vuốt cẩu 50g
  • Ô dược 20g
  • Tỏa dương 50g
  • Mía dò 20g
 • Các sản phẩm thuốc: Tán bột
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Mai Thanh Nhàn – Nghĩa Phúc – thị xã Nghĩa Lộ